ଶୁଖିଲା ଫ୍ଲୋକ୍ୟୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷକ |

  • DRK-LX Dry Flocculation Tester

    DRK-LX ଶୁଖିଲା ଫ୍ଲୋକ୍ୟୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷକ |

    DRK-LX ଶୁଖିଲା ଲିନଟ ​​ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ: ISO9073-10 ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଣା ହୋଇନଥିବା କପଡ଼ାର ଫାଇବର ବର୍ଜ୍ୟର ପରିମାଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ |କଞ୍ଚା ଅଣ ବୁଣା କପଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୟନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଫ୍ଲୋକ୍ୟୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |