ଭଲକାମିଟର

  • LH-B Rotorless Rubber Vulcanizer

    LH-B ରୋଟର୍ଲେସ୍ ରବର ଭଲକାନାଇଜର |

    LH-B vulcanizer କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (DRICK ପାଇଁ), ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରକ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂରକ୍ଷଣ ତୁଳନା ଇତ୍ୟାଦି, ମାନବିକ ଡିଜାଇନ୍, ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ |